Pàgina d'inici del Wiki de l'IES Pere d'Esplugues
Logo_Centre_Color.JPG

Aquest plataforma està creada per treballar de forma col·laborativa i compartir els documents estratègics del Centre.

Referència legal bàsica:

  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació, i la seva reforma, la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa.

  • Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per ala Millora de la Qualitat Educativa.

  • DECRET 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencia, pel qual s 'aprova el Reglament organic i funcional deis instituts d 'educació secundaria.

  • RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2017-2018.