Pàgina d'inici del Wiki de l'IES Pere d'Esplugues
Logo_Centre_Color.JPG

Aquest plataforma està creada per treballar de forma col·laborativa i compartir els documents estratègics del Centre.

Referència legal:

  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació, i la seva reforma, la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa.
  • DECRET 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencia, pel qual s 'aprova el Reglament organic i funcional deis instituts d 'educació secundaria.
  • RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2016, de las direcciones generales de Política Educativa y de Centros y Personal Docente, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente en los centros que impartan Educación Secun- daria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2016- 2017PROJECTE EDUCATIU


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL